ಖ ख

वेलार   ಖ   

ಖಡ್ಗ    खडगा, तलवार

  

sword

बच्चे दशहरा में तलवार के साथ नाटक कर रहे हैं।

  

मक्कलु दस्सेहरादल्ली खडगा जोते नाटका माडुतारे।

मक्कलु (बच्चे) दस्सेहरादल्ली (दशहरा में) खडगा (तलवार) जोते (के साथ) नाटका (नाटक) माडुतारे (कर रहे हैं)

ಮಕ್ಕಳು ದಸಹದಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಜೊತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು (बच्चे) ದಸಹದಲ್ಲಿ (दशहरा में) ಖಡ್ಗ (तलवार) ಜೊತೆ (के साथ) ನಾಟಕ (नाटक) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (कर रहे हैं).

 

 

ಖರ್ಜುರಾ  खरजुरा, खजूर

  

  

dates kharjura

खजूर अरब देश का फल है।

  

ख़र्जूरा अरब देशदा हंनु।

ख़र्जूरा (खजूर) अरब देशदा (देश का) हंनु

ಖರ್ಜುರಾ ಅರಬ್ ದೇಶದ ಹಣ್ಣು.

ಖರ್ಜುರಾ (खजूर) ಅರಬ್ (अरब) ದೇಶದ (देश का) ಹಣ್ಣು (फल है).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:38 PM