ಗ ग

वेलार   ಗ   ग

  ಗಣೇಶ    गणेशा, गणेश

  

ganesha

शिवा और पार्वती के पसंद के पुत्र गणेश हैं।

  

शिवा पार्वतीया प्रीतिया मगा गणेशा।

शिवा पार्वतीया (पार्वती के) प्रीतिया ( पसंद के) मगा (पुत्र) गणेशा (गणेश हैं)

ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಗಣೇಶ.

ಶಿವ (शिवा) ಪಾರ್ವತಿಯರ (पार्वती के) ಪ್ರೀತಿಯ (पसंद के) ಮಗ (पुत्र) ಗಣೇಶ (गणेश हैं).

 

ಗಜ  गजा, हाथी

  

elephant

हाथी एक बड़ा जानवर है।

  

गजा ओंदु दोड्डा प्राणी।

गजा (हाथी) ओंदु (एक) दोड्डा (बड़ा) प्राणी (जानवर है)

ಗಜ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ.

ಗಜ (हाथी) ಒಂದು (एक) ದೊಡ್ಡ (बड़ा) ಪ್ರಾಣಿ (जानवर है).

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:39 PM