ಘ घ

वेलार - ಘ  घ

ಘಂಟೆ   घंटे, घंटी

  

bell

मंदिर में घंटी बजाते हैं।

  

देवस्थानदल्ली घंटे बारिसुत्तारे।

देवस्थानदल्ली (मंदिर में) घंटे (घंटी) बारिसुत्तारे (बजाते हैं)

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (मंदिर में) ಘಂಟೆ (घंटी) ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ (बजाते हैं).

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:39 PM