ಚ च

पालातल्स - ಚ  

 


 

ಚರಕ  चरखा

  

charakha

चरखा से धागे निकालते हैं।

  

चरखादिंदा नूलन्नु तेगेयुत्तारे।

चरखादिंदा (चरखा से) नूलन्नु (धागे) तेगेयुत्तारे (निकालते हैं)

ಚರಖದಿಂದ ನೂಲನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಚರಖದಿಂದ (चरखा से) ನೂಲನ್ನು (धागे) ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ (निकालते हैं).

 

ಚಕ್ಕಲಿ   चक्कलि

  

chakli

मेरे खाने के डब्बे में चक्कलि है।

  

नन्न ऊटदा डब्बियल्ली चक्कलि इदे।

नन्न (मेरे) ऊटदा (खाने के) डब्बियल्ली (डब्बे में) चक्कलि इदे (है)

ನನ್ನ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಲಿ ಇದೆ.

ನನ್ನ (मेरे) ಊಟದ (खाने के) ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ (डब्बे में) ಚಕ್ಕಲಿ (चक्कलि) ಇದೆ (है).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:41 PM