ಛ छ

पालातल्स   ಛ   

  


 

ಛತ್ರಿ   छतरी

  

umbrella

बारिश आ रही है, छतरी लें।

  

मले बर्ताइदे, छतरी तेगियोंना।

मले (बारिश) बर्ताइदे (आ रही है), छतरी (छतरी) तेगियोंना (लें)

ಮಳೆ ಬರ್ತಾಇದೇ. ಛತ್ರಿ ತೆಗಿಯೋಣ.

ಮಳೆ (बारिश) ಬರ್ತಾಇದೇ (आ रही है). ಛತ್ರಿ (छतरी) ತೆಗಿಯೋಣ (लें).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:41 PM