ಲ ल

अंस्ट्रक्चर्ड - ಲ  


 

 

ಹೆಗಲ   हेगला, कंधा

  

shoulder

मेरे कंधे पर एक स्कूल बस्ता है।

  

नन्न हेगला मेले स्कूल चीला इदे।

नन्न (मेरे) हेगला (कंधे) मेले (पर) शालेय (स्कूल) चीला (बस्ता) इदे (है)

ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯ ಚೀಲ ಇದೆ.

ನನ್ನ (मेरे) ಹೆಗಲ (कंधे) ಮೇಲೆ (पर) ಶಾಲೆಯ (स्कूल) ಚೀಲ (बस्ता) ಇದೆ (है).

 

--x--

Last modified: Monday, 8 October 2018, 4:55 PM