ಕ್ಕ क्क

दुगनी वंजना   ಕ್ಕ   क्क

 

ಕ್ಕ = +

ಅಕ್ಕ   अक्का, बड़ी बहन

  

elder sister

मेरी बड़ी बहन मैसूर में हैं।

  

नन्न अक्का मैसूरनल्ली इद्दारे।

नन्न (मेरी) अक्का (बड़ी बहन) मैसूरनल्ली (मैसूर में) इद्दारे (हैं)

ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ (मेरी) ಅಕ್ಕ (बड़ी बहन) ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ (मैसूर में) ಇದ್ದಾರೆ (हैं).

 

ಪಕ್ಕ  पक्का, पास

  

near

रजनी मेरे पास बैठी है।

  

नन्न पक्कदल्लि रजनी कूतिद्दाले।

नन्न (मेरे) पक्कदल्लि (पास में) रजनी कूतिद्दाले (बैठी है)

ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ.

ನನ್ನ (मेरे) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ (पास में) ರಜನಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ (बैठी है).

--x--

Last modified: Monday, 8 October 2018, 4:57 PM