ಗ್ಗ ग्ग

ಗ್ಗ  ग्ग

ಗ್ಗ = +

 

ಹಗ್ಗ   हग्गा, रस्सी

  

rope

पेड़ को रस्सी से बाँधो।

  

हग्गादिंदा मरवन्नु कट्टु।

हग्गादिंदा (रस्सी से) मरवन्नु (पेड़ को) कट्टु (बाँधो)

ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮರವನ್ನು ಕಟ್ಟು.

ಹಗ್ಗದಿಂದ (रस्सी से) ಮರವನ್ನು (पेड़ को) ಕಟ್ಟು (बाँधो).

 

--x--

Last modified: Monday, 8 October 2018, 4:58 PM