ಚ್ಚ च्च

ಚ್ಚ   च्च

ಚ್ಚ = +

ಅಚ್ಚಿ   अच्चु, मोल्ड

  

mould

केक मोल्ड में डालो।

  

केक अच्चिनल्ली हाकि।

केक (केक) अच्चिनल्ली (मोल्ड में) हाकि (डालो)

ಕೇಕು ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.

ಕೇಕು (केक) ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ (मोल्ड में) ಹಾಕಿ (डालो).

 

ಚುಚ್ಚ  चुच्चु, चुबाना

  

sting with needle

सूँई से मत चुबाओ।

  

सूजीइंदा चुच्च बेड़ा।

सूजीइंदा (सूँई से) चुच्च (चुबाओ) बेड़ा (मत)

ಸುಜಿಇಂಡೈ ಚುಚ್ಚ ಬೇಡ.

ಸುಜಿಇಂಡೈ (सूँई से) ಚುಚ್ಚ (चुबाओ) ಬೇಡ (मत).

--x--

Last modified: Monday, 8 October 2018, 4:58 PM