ಯ್ಯ

ಯ್ಯ   yya

ಯ್ಯ = +

 

 

ಅಯ್ಯ   ayya, daddy

  

father

Daddy, you sit there.

  

Ayya, neenu alli kootuko.

Ayya (Daddy), neenu (you) alli (there) kootuko (sit).

ಅಯ್ಯ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೋ.

ಅಯ್ಯ (Daddy), ನೀನು (you) ಅಲ್ಲಿ (there) ಕೂತುಕೋ (sit).

 

--x--

Last modified: Monday, 8 October 2018, 5:03 PM