ಲ್ಲ ल्ल

ಲ್ಲ   ल्ल

ಲ್ಲ = +

ನಿಲ್ಲು   निल्लु, रुको

  

stop

चोर, रुको रुको

  

कल्ला, निल्लु निल्लु.

कल्ला (चोर), निल्लु (रुको) निल्लु (रुको).

ಕಳ್ಳ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು.

ಕಳ್ಳ (चोर) ನಿಲ್ಲು (रुको) ನಿಲ್ಲು (रुको).

 

--x--

Last modified: Monday, 8 October 2018, 5:03 PM