संख्या ०-१०, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ೦-೧೦

  

०, ೦ = शून्य, सोंने ಸೊನ್ನೆ

१, ೧ = एक, ओंदु ಒಂದು

२, ೨ = दो, एरड़ु ಎರಡು

३,  = तीन, मूरू ಮೂರು

४,  = चारनालक्कु ನಾಲ್ಕು

५,  = पाँच, अइदु ಏದು

६,  = छे, आरु ಆರು

७,  = सात, येलू ಏಳು

८, ೮ = आठ, एनटू ಏಳು

९,  = नौ, ओमबथु ಒಂಬತ್ತು

१०,  = दस, हथ्तु ಹತ್ತು

 

--x--

Last modified: Monday, 8 October 2018, 5:04 PM