ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ

Our flag

ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ

Nam'ma bāvuṭa

 

ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞಣ್ಣೆರೈ

ಏರುತಿಹುದು ಹಾರುತಿಹುದು

ನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ

ತೋರುತಿಹುದು ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು

ಬಾನಿನಗಲ ಪಟಪಟ

 

ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಮೂರು

ಬಣ್ಣ ನಡುವೆ ಚಕ್ರವು

ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿ

ಗಾಂಧಿ ಹಿಡಿದ ಚರಕವು

 

ಇಂಥ ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವು

ನೋಡು ಹಾರುತಿಹುದು

ಧ್ವಜದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ

ನಾಡಗುಡಿಯ ಮೆರೆವುದು

 

ಕೆಂಪು ಕಿರಣ ತುಂಬಿ ಗಗನ

ಹೊನ್ನಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ

ನಮ್ಮ ನಾಡಗುಡಿಯ ನೋಟ

ನೋಡಿರಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ !

 

--x--

Last modified: Monday, 8 October 2018, 12:01 AM