2) ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿ कविता को पूरा करें

2) ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿ

कविता को पूरा करें


ಇಂಥ _ _ _ _ _ _ _

__ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ ಮರೆವುದು.

 

--x--

Last modified: Monday, 12 November 2018, 9:36 PM