3) ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, समानार्थी लिखें

3) ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 
समानार्थी लिखें


ಬಾನು: ಆಕಾಶ, ಆಗಸ

ಗುಡಿ: ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಂದಿರ

ಹೊನ್ನು: ಸಂಪತ್ತು, ಧನ

ಏರು: ಹತ್ತು

 

--x--

Last modified: Monday, 12 November 2018, 9:37 PM