ಅ अ, अम्मा उदाहरण

ಅ अ

 


 

ಅಮ್ಮ  अम्मा, माँ

mother

 

माँ रोटी बनाती है।

  

अम्मा चपाति माडुत्तारे

अम्मा (माँ) चपाति (रोटी) माडुत्तारे (बनाती हैं)

ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಮ್ಮ (माँ) ಚಪಾತಿ (रोटी) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (बनाती हैं).

--x--

Last modified: Monday, 25 May 2020, 9:11 PM