ಅ अ, अरमने उदाहरण

ಅ अ

 


 

ಅರಮನೆ   अरमने, महल

  

palace

रानी महल में निवास करती है।

  

अरमनेयल्लि राणि वासा माडुत्ताले।

अरमनेल्लि (महल में) राणि (रानी) वासा (निवास) माडुत्ताले (करती है)

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ (महल में) ರಾಣಿ (रानी) ವಾಸ (निवास) ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ (करती है).

 

--x--

Last modified: Monday, 1 June 2020, 5:28 PM