ಆ आ आने उदाहरण

ಆ  

 

  

 

ಆನೆ  आने, हाथी

  

elephant

हाथी के कान चौड़े हैं।

  

आनेय किवि अगलवागिदे।

आनेय (हाथी के) किवि (कान) अगलवागिदे (चौड़े हैं)

ಆನೆಯ ಕಿವಿ ಅಗಲವಿದೆ.

ಆನೆ (हाथी के) ಕಿವಿ (कान) ಅಗಲವಿದೆ (चौड़े हैं).

Last modified: Monday, 25 May 2020, 8:43 PM