ಆ आ आटा उदाहरण

ಆ  

ಆಟ   आटा, खेल

games

बच्चे खेल खेल रहे हैं।

  

मक्कलु आटा आडुत्तारे।

मक्कलु (बच्चे) आटा (खेल) आडुत्तारे (खेल रहे हैं)

ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು (बच्चे) ಆಟ (खेल) ಆಡುತ್ತಾರೆ (खेल रहे हैं).

Last modified: Monday, 18 May 2020, 9:38 PM