ಆ आ आमे उदाहरण

ಆ   

ಆಮೆ  आमे, कछुआ

tortoise

कछुआ धीरे चलता है।

  

आमे निधानवगि नडियुतदे।

आमे (कछुआ) निधानवगि (धीरे) नडियुतदे (चलता है)

ಆಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಆಮೆ (कछुआ) ನಿಧಾನವಾಗಿ (धीरे) ನಡೆಯುತ್ತದೆ (चलता है).

Last modified: Monday, 18 May 2020, 9:40 PM