ಇ इ इरूवे उदाहरण

ಇ   

 


 

ಇರುವೆ  इरूवे, चींटी

  

ant

मिठाई हो तो चींटी आती हैं।

  

सिहि इद्दरे इरूवे बरुत्तदे।

सिहि (मिठाई) इद्दरे (हो तो) इरूवे (चींटी) बरुत्तदे (आती है)

ಸಿಹಿ ಇದ್ದರೆ ಇರುವೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಿಹಿ (मिठाई) ಇದ್ದರೆ (हो तो) ಇರುವೆ (चींटी) ಬರುತ್ತದೆ (आती है).

Last modified: Monday, 25 May 2020, 5:03 PM